01 7884040 psvg@gmail.com

Portal Lo.Polis

Arhivi

OPB (oddelek podaljšanega bivanja) je oblika razširjenega programa vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku. Je oblika kontinuiranega vzgojno-izobraževalnega procesa, zato zahteva stalnega učitelja. Pedagoško delo učitelja je usmerjeno na razvoj posameznika, a hkrati tudi v vzgojo in oblikovanje skupine.  Velik del predstavlja komunikacija:

 • učenec – učitelj
 • učitelj – starši
 • starši – učenec – učitelj
 • skupina – učitelj

Vzpostavitev kakovosti medsebojnih odnosov (sproščenost učencev, občutek varnosti, sprejetosti, spoštovanja, zaupanja, strpnosti do drugačnosti) je zelo pomembna, saj predstavlja temelje dobrega in kvalitetnega dela, zato temu posvetimo tudi največ pozornosti. Učence spodbujamo h konstruktivnemu reševanju težav s pogovorom, nasilje je nekonstruktivno in zato tudi prepovedano.

Pri načrtovanju tedenskih priprav se upošteva razvojna stopnja učencev, njihov bioritem ter aktualno počutje, zato je potrebno sprotno prilagajanje štirih elementov podaljšanega bivanja:

 • SD (sprostitvena dejavnost) – igre na prostem (gibanje), družabne igre v razredu
 • K (bonton v jedilnici) – obedovanje, pospravljanje pladnja in prostora za seboj, pomen raznolikosti živil
 • UPČ (ustvarjalno preživljanje časa) – risanje, izdelava različnih predmetov, branje pravljic
 • SU (samostojno učenje) – delo domače naloge, reševanje različnih učnih listov za krepitev domišljije, spomina, opazovanja

Cilji dejavnosti podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine dejavnosti v podaljšanem bivanju izhajajo iz vzgojno- izobraževalnih ciljev pouka in ciljev posameznih dejavnosti ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev in njihovih staršev.

SPLOŠNE INFORMACIJE

 • Za učence, ki so v OPB, veljajo enaka pravila kot pri dopoldanskem pouku (veljaven hišni red šole in šolska pravila: skrb za red, čistočo, bonton, opravljanje učnih obveznosti, medsebojno spoštovanje…).
 • Učenci v podaljšanem bivanju opravljajo tudi domače naloge v času SU. Zaradi različnih dejavnosti, ki jih imajo otroci med podaljšanim bivanjem, ne uspejo dokončati nalog. Naloge morajo dokončati doma, starši pa jih morate redno pregledovati.

Naloga učitelja v OPB ni pregled domače naloge, temveč spodbujanje in vztrajanje, da se učenec loti in dela domače naloge samostojno. Če mu pri delu ne gre, mu učitelj nudi pomoč.

 • Učenci bodo pri uri UPČ (ustvarjalno preživljanje časa) tudi ustvarjali, zato tekom šolskega leta zbirajte doma odpadni material (kartonaste škatlice od čajev, kartonaste tulce, jogurtove lončke itd.).

Podaljšano bivanje traja do 16.30. Včasih se zgodi nepredvidljivo. Takrat sta pomembna korektnost in spoštovanje do vašega otroka (ki takrat doživlja stisko in celo paleto negativnih čustev) ter do šole in s tem do učitelja, ki ga postavljate v neprijeten položaj. Vaša dolžnost in odgovornost je, da sporočite zamudo. S tem se vsi izognemo neprijetnostim in nadaljnjim sankcijam.

 • Če bo učenec odhajal iz podaljšanega bivanja drugače,  kot ste navedli ob prijavi (prej ali z avtobusom, z drugim spremstvom), morate vsako spremembo sporočiti v pisni obliki (v beležko ali na list)
 • IME in PRIIMEK učenca, RAZRED,
 • kdaj, kako in s kom odide iz šole in
 • IME in PRIIMEK STARŠA
 • Popoldanska malica je po SU, 13. 45 Priporočamo jo za vse otroke, ki so v OPB- ju najmanj do 15.00.
 • Za nemoteno delo vas naprošamo, da prevzamete učenca po uri SU (po 14.00), saj drugače zmotite dinamiko dela in koncentracijo učencev v razredu.
 • Ko prihajate po svojega otroka, ga počakajte pred šolo (v šolo ne hodite), da sam pospravi svoje stvari in tako zaključi dan v šoli. Bistvo tega je, da se učenec navaja na odgovornost in samostojnost, kar vključuje tudi pospravljanje svojega kotička v šoli, šolskih potrebščin in preobuvanja v garderobi.
 • Govorilne ure bodo potekale istočasno kot za vse razrede (po razporedu v šolskem koledarju), v razredu skupaj z razredničarko/v zbornici. Za govorilne ure izven uradnih dop. in pop. govorilnih ur, se dogovarjamo ustno in po potrebi.

Otrok bi moral imeti možnost na vsakem koraku izkusiti resnično življenje; ne odstranjujmo vseh trnov z vrtnic.  Ellen Kay

                                                                                                                                                                                               Učitelji OPB

 

 

Orodja za dostopnost