01 7884040 psvg@gmail.com

Portal Lo.Polis

Arhivi

SVETOVALNA SLUŽBA

 KONTAKT

Pedagoginja Bojanca KRIŽMAN01/ 6207442


Šolska svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci (učenci, učitelji, vodstvo in starši) v šoli kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Pri tem sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Temeljne prednostne naloge šolske svetovalne službe:

 • šolski novinci – postopek vpisa, spremljava in pomoč pri premagovanju morebitnih težav,
 • karierna orientacija – prehod v srednjo šolo,
 • koordinacija nacionalnega preverjanja znanja,
 • pomoč in podpora učencem na področju učenja in/ali v osebnem, socialnem in telesnem razvoju,
 • priprave in koordiniranje oblik pomoči učencem z učnimi težavami,
 • sodelovanje z učitelji pri izdelavi individualiziranih programov,
 • identifikacija nadarjenih učencev,
 • spremljanje in koordinacija dela z nadarjenimi učenci,
 • izvedba izbirnega postopka obveznih in neobveznih izbirnih predmetov ter oblikovanje manjših učnih skupin,
 • koordinacija šolanja na domu,
 • organizacija šole v naravi,
 • sodelovanje pri organizaciji in izvedbi sodelovanja s starši,
 • sodelovanje pri izdelavi plana izobraževanja za učiteljski zbor,
 • aktualna problematika – raziskave,
 • sodelovanje pri sistematičnem načrtovanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela šole,
 • sodelovanje v projektih, ki potekajo in uvajanje novosti s pedagoško- psihološkega  področja,
 • analiza uspeha in vzgojne problematike šole,
 • raziskovalno delo v smislu spremljanja in evalvacije prednostnih nalog,
 • prizadevanje za dobro psihosocialno klimo šole,
 • ter sodelovanje na področju socialno-ekonomskih stisk.

V strokovnem pogledu je svetovalna služba pri svojem delu avtonomna. Vselej je dolžna posredovati korektna strokovna mnenja. O strokovnih vprašanjih in o načinih svojega dela odloča sama. Ima pravico in dolžnost odkloniti vse naloge in zadolžitve, ki so v nasprotju s strokovno etičnimi načeli dela.

Pri šolskih svetovalni delavki se lahko oglasite v terminu ali po vnaprejšnjem dogovoru po telefonu.

 

 

 

Orodja za dostopnost